Impreso

Denna sida har flyttats till en ny adress
Ova stranica je preseljena na novu adresu
http://www.žena.se/

Žena-Kvinna

ISSN 1650-5204


Žena-Kvinna Online: ISSN 2000-2394

Tidskrift utgiven av
Bosnien och Hercegovinas Kvinnoriksförbund i Sverige

Den första bosniska kvinnotidskriften
utanför Bosnien och Hercegovina.
Första numret: april 1999

List BiH Saveza žena u Švedskoj
Prvi bosanskohercegovački ženski list
izvan Bosne i Hercegovine

Izdavački savjet/Utgivningsråd:
Emina Ćejvan (predsjednica)
Senada Bešić (potpredsjednica)
Fikret Babović
Amira Crnić
Sebiha Crnić
Hiba Čelik
Senadeta Fazlić
Ramiza Karamehmedović
Vahida Mehinović
Asima Pašalić
Jasminka Jasna Perić
Lejla Sijerčić
Nermina Sijerčić
Halisa Šaškin
Haris Tucaković
Mirsada Zahirović

Glavna i odgovorna urednica/Chefredaktör:
Senada Bešić

Grafički urednik/Grafisk redaktör:
Haris Tucaković

Štampa/Tryck:
Vadsbo-Tryck AB, Mariestad
+46 501 101 97

Adresa:
Bosnien och Hercegovinas Kvinnoriksförbund i Sverige
Box 353, 541 28 Skövde, Sweden

Tfn: +46 500 48 14 86
Tfn: +46 500 41 42 01

E-post: info@bihsavezzena.com
Internet adresa:
http://www.bihsavezzena.com

Postgiro:
1269573-0
Org.nr: 866601-5824

Tiraž/Upplaga: 2 500

Jednogodišnja pretplata: 100 SEK
 

Natrag   Na vrh

Index

Copyright © 1999-2003,
Bosnien och Hercegovinas Kvinnoriksförbund i Sverige.
Izmijenjeno: 29-03-2011
Design by © 2002-2003 Haris Tucakovic, Sweden