Denna sida har flyttats till en ny adress
http://www.bhkrf.se/om-oss/
 
 
Om oss
Bosnien och Hercegovinas Kvinnoriksförbund i Sverige (BHKRF) är en ideell, opolitisk organisation som förenar kvinnoföreningar och sektioner från enstaka regioner eller liknande organisationsformer.

Varje förening eller sektion är i princip självständig i sitt arbete så att den tillfredställer önskningar och behov hos sina medlemmar och att det är i överensstämmelse med BHKRF: s gemensamt fastställda principer och enligt de här stadgarnas regler.

Fram till 1998 var huvudkommittén för kvinnor ”Den bosniska kvinnan”, grundad den 26 november 1995 i Borås, ansvarig för kvinnoaktiviteterna i hela Sverige. Huvudkommittén bestod av samordnare från sex regioner och en ordförande inom Bosnisk- Hercegovinska Riksförbund i Sverige (BHRF).

Enligt beslut från det 7: e årsmötet för BHRF, från februari 1998, ”Kvinnor bör organiseras bättre på den högre nivån”, grundades Bosnien och Hercegovinas Kvinnoriksförbund i Sverige.

Bosnien och Hercegovinas Kvinnoriksförbund i Sverige (BHKRF) genomför sina aktiviteter inom fem regioner: Öst, Väst, Söder, Norr och Center, även bosniska distriktet Skaraborg, Danmark och Norge.

Arbetet inom regionerna samordnas av huvudkommittén för kvinnor, vilken består av 17 medlemmar: ordförande, vice ordförande, sekretariatets representant, två kontaktpersoner (för svenska och bosniska organisationer), åtta samordnare från fem regioner, bosniska distriktet Skaraborg, Danmark och Norge, ordförande för revisionskommittén, ordförande för informationskommittén, ordförande för kulturkommittén och ordförande för humanitärhjälpskommittén.

Enligt Kvinnoriksförbundets stadgar kan kvinnor från alla länder i Skandinavien och Bosnien och Hercegovina ingå i Kvinnoriksförbundets medlemskap; som medlemmar kan även män och barn tillhöra förbundet.

Enligt det planerade organisationsschemat för år 2006 inom Bosnien och Hercegovinas Kvinnoriksförbund i Sverige arbetade 35 kvinnoföreningar, kvinnosektioner, distrikt, center och andra i 72 städer med 6,174 betalande medlemmar (den 12 oktober 2006).

Kvinnoriksförbundets sekretariat har sitt kontor i Soberhuset, Lögegatan 2 i Skövde. Här dokumenteras och arkiveras alla viktiga dokument. Kvinnoriksförbund har egen stämpel, logo, medlemskort och beslutsunderlag för ett framgångsrikt arbete.

Tidskriften ”Žena-Kvinna”
Tidskriften Žena-Kvinna

Den första bosniska kvinnotidskriften utanför Bosnien och Hercegovina. Det första numret: april 1999.

Vi har tryckt 36 nummer tills nu och där finns kolumn: aktualiteter om kvinnan och familjen i världen, Kvinnoriksförbundets aktiviteter, skönhet och hälsa, kultur osv.

”Žena-Kvinna” utges 4 gånger per år i 1000 ex. på bosniska och delvis på svenska.

Internet och Intranet

Intranet


För en bra och riktig information till våra medlemmar så startade vi, 1998, en hemsida på internet.

Där finns information om Kvinnoriksförbundet, styrelsen, kontaktpersoner, aktiviteter och nyheter med många nyttiga länkar.

Särskilt detaljerad är delen om våra aktiviteter med texter och en stor mängd bilder. I augusti månad har vi påbörjat utvecklingen av ett lokalt intranät.

Hemsida innehåller nu 431,3 Mb med 6,927 filer och 4,463 bilder.

Stiftelsen ”För barn i Bosnien”
Kvinnoriksförbundet har sin stiftelse ”För barn i Bosnien” för hjälpbehövande barn och ungdomar i Bosnien och Hercegovina.

Vi har tidigare delat ut stipendier till 7 studenter men numera delar vi ut till 3 studenter och 2 svårt sjuka flickor. Stipendium är 500 sek per månad och pengarna samlas av lotteri och frivilliga bidrag.
 
 


    


Copyright © 1998- Bosnien och Hercegovinas Kvinnoriksförbund i Sverige.
Design by © 1998- Haris Tucakovic, Sweden