Myndigheter och organisationer
 
 
Arbete · Bosnien · Internet · Kvinnor · Myndigheter · Utbildning
 
 
ABF
Arbetarnas Bildningsförbund är Sveriges största studieförbund med 57 medlemsorganisationer och 1 miljon cirkeldeltagare varje år. ABF:s verksamhet spänner idag över ett omfattande område, från studiecirklar till kultur för barn, ungdomar och vuxna, till seminarier, föreläsningar och heta samhällsdebatter. (sv)
Alla för Sverige
Projektets syfte är att utveckla en hemsida på Internet där alla invandrarorganisationer kan presentera sin verksamhet och söka nya aktiviteter, erbjuda utbildningar eller hitta samverkanspartner för att driva olika projekt. (sv)
Allmänna Reklamationsnämnden
Myndigheten med den huvudsakliga uppgiften att opartiskt pröva konsumenttvister presenteras här. Läs bland annat om när du har rätt att klaga. (sv)
Barnombudsmannen
Barnombudsmannens huvuduppgift är att företräda barns och ungas rättigheter och intressen med utgångspunkt i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Myndigheten ska utbilda och informera om barnkonventionen, men också bevaka hur konventionen efterlevs i samhället. (ar, bs, de, en, es, fa, fi, fr, he, hr, pl, ru, se, so, sq, sr, sv, tr ...)
Brottsoffermyndigheten
Brottsoffermyndigheten är en nationell statlig myndighet som har som övergripande mål att främja brottsoffrens rättigheter, behov och intressen. (ar, de, en, es, fi, ru, sv)
Civilpliktsrådet
Civilpliktsrådet är Sveriges medinflytande- och intresseorganisation för civilpliktiga. Rådets uppgift är att bevaka alla civilpliktigas intressen. (sv)
Datainspektionen
Balansen mellan integritet och samhällets krav på rationell databehandling arbetar myndigheten med. Läs nyheter och beställ information. (en, sv)
Demokratitorget
Plats för debatt och diskussioner om samhället. Erbjuder läsning för den som är intresserad av demokratiutredningen. (en, sv)
Handikappombudsmannen
Myndigheten som bevakar de handikappades rättigheter och intressen beskrivs. Inkluderar även juridisk rådgivning. (en, sv)
HomO
Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO) utses av regeringen. Myndigheten skall arbeta mot homofobi, och verka för att diskriminering på grund av sexuell läggning inte skall förekomma på några områden av det svenska samhällslivet. (en, sv)
Högskoleverket
Verkets arbete och nyheter visas. Särskild information om utbildningsvärdering och konferenser, presentation av universitet och högskolor. (en, sv)
Immigrant-institutet
Information om forskning och aktiviteter från Immigrant-institutet som är ett forsknings- och dokumentationscentrum om invandrare, flyktingar och rasism. (en, es, sv)
Individuell människohjälp
IM, Individuell Människohjälp, är en svensk biståndsorganisation som arbetar med utbildning, sysselsättning och vård i ett 20-tal länder. (de, en, sv)
Integrationsverket
Detaljrika fakta om Integrationsverket och dess ansvarsområden. Läs rapporter och nyheter samt om insatser mot rasism osv. (en, sv)
IOGT-NTO
Sveriges största nykterhetsorganisation med cirka 35000 medlemmar i drygt tusen lokalföreningar över hela landet. De är en del av en världsomspännande folkrörelse, som inom sig samlar män och kvinnor utan hänsyn till ras, nationalitet, religion, social ställning eller politisk åskådning. (en, sv)
Jämställdhetsombudsmannen
Jämställdhetsombudsmannen (JämO) är en statlig myndighet som övervakar att kvinnor och män i arbetslivet och studenter i högskolan har lika rättigheter oavsett kön. Det handlar både om att förebygga diskriminering och att ingripa om någon blir diskriminerad eller utsatt för sexuella trakasserier. (en, sv)
Konsumentverket
En statlig myndighet med uppgift att ta tillvara konsumenternas intressen. Konsumentverket arbetar med konsumentfrågor av skiftande slag, som reklam och avtalsvillkor, konsumentinformation, hushållsekonomi och varors säkerhet, kvalitet och miljöpåverkan. (ar, bs, de, en, es, et, fa, fi, fr, hr, ku, lt, lv, pl, se, so, sq, sr, sv, tr ...)
Läkemedelsverket
Information om det statliga verket och deras ansvarsområde. Läs mer om olika läkemedel och ta del av nyheter och lagar inom området. (en, sv)
Länderkommittén
Kommittén hjälper och stödjer flyktingar i behov av skydd från det forna Jugoslavien. Läs om arbetet i de olika länderna. (en, sv)
Migrationsverket
Statlig myndighet som prövar: asyl, visum, arbetstillstånd, uppehållstillstånd och svenskt medborgarskap. (en, sv)
NBV
Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet (NBV) är studieförbundet för 17 organisationer som arbetar med nykterhets- och drogfrågor, livsfrågor, trafik-, miljö- och hälsofrågor. (bs, sv)
Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO)
Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO) utses av regeringen och ska arbeta för att etnisk diskriminering inte förekommer i samhället. Med etnisk diskriminering menas orättvis eller kränkande behandling på grund av ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung eller trosbekännelse. (ar, bs, de, en, es, fa, fi, fr, he, hr, pl, ru, se, so, sq, sr, sv, tr ...)
Prevent
Prevent är Nordens ledande kunskaps- och utbildningsförmedlare inom arbetsmiljöområdet. De arbetar för ett friskt, sunt och säkert arbetsliv genom att förmedla kunskap och metoder för varje arbetsplats. (en, se)
Patent- och registreringsverket
Patent- och registreringsverket (PRV) beviljar patent och registrerar aktiebolag. Besökaren kan beställa dokument, ladda ner blanketter och informationsmaterial. (en, sv)
Riksdagen
De folkvalda presenteras. Följ ärenden från förslag till beslut och Riksdagens dagliga arbete. En ordbok förklarar ord som används i arbetet. (en, sv)
Rädda Barnen
Rädda Barnens arbete utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen) och FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Läs om kampanjer, ta del av verksamhetsprogram och -berättelse. Länkar till publikationer, lokalföreningar, bibliotek och kontaktsidor. (en, sv)
Röda Korset
Världens största och äldsta humanitära organisation. Organisationens syfte är att förhindra och lindra mänskligt lidande var det än uppstår och vem det än drabbar. Denna tanke är vägledande i allt rödakorsarbete. (en, sv)
Securitas
Arbetar med att trygga hem, arbete och samhälle. Info om företaget, tjänster och risker samt adresser till lokala kontor och nyheter. (sv)
Ship to Bosnia
Ship to Bosnia är en ideell förening med både enskilda och organisationer som medlemmar. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. Målsättningen är att stödja de krafter på Balkan som verkar för fred, försoning och samexistens. Verksamheten finansieras enbart genom stödinsatser och donationer. (bs, en, es, fi, sv)
Sida
Läs om organisationens ståndpunkt och strategi för ett jämställt Sverige. Även om arbetet inom detta område i Central- och Östeuropa. (en, es, fr, pt, sv)
SISU Idrottsutbildarna
En för idrotten eftertraktad resurs som stimulerar människors lärande, stärker engagemanget och utvecklar verksamheten. Utbudet präglas av mångsidighet, flexibla metoder och hög pedagogisk kvalité. (sv)
Skolverket
Skolverket ansvarar för vissa riktlinjer inom skola och barnomsorg. Se länkar till olika verksamhetsområden och projektbeskrivningar. (en, sv)
Socialstyrelsen
Statlig myndighet med ansvar för säkerhet och kvalitet inom hälso-, sjukvård, välfärdsförhållande med flera områden. Läs nyheter och statistik. (en, sv)
Specialpedagogiska institutet
Specialpedagogiska institutet är en rikstäckande myndighet med ansvar för statens samlade stöd i specialpedagogiska frågor för barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder. (sv)
Statens Folkhälsoinstitut
Information och statistik om myndighetens arbete, artiklar i olika hälsofrågor, pressmeddelanden och praktiska hälsotips. (en, sv)
Statens Kulturråd
Få fakta om Kulturrådet och läs om arbetet på de olika avdelningarna. Läs kulturpolitiska nyheter på nätet. (en, sv)
Svenska Emigrantinstitutet
Få fakta om institutet som vill stärka ämnet emmigrationsforskning och stärka kontakterna med svenska utvandrare. (de, en, sv)
Svenska Institutet
En statlig myndighet med uppgift att sprida kunskap om Sverige i utlandet och att svara för utbyte med andra länder inom kultur, utbildning, forskning och samhällsliv i övrigt. I denna verksamhet ska institutet främja svenska intressen. (de, en, es, fr, sv)
Utlänningsnämnden
Nämndens uppgift är att på ett opartiskt och rättssäkert sätt överpröva ärenden enligt utlänningslagen och lagen om svenskt medborgarskap. Nämnden har även huvudansvaret för praxisbildningen inom dessa områden. (en, sv)
Utrikesdepartementet
Utrikesdepartementet (UD) uppgift är att vara ett instrument för svensk utrikespolitik. Det innebär att UD ansvarar för hanteringen av Sveriges förbindelser med andra länder. (en, fr, sv)
Utvecklingsrådet
Ideell förening som arbetar för förbättring av statliga arbetsplatser. Läs om jämställdhet, arbetsmiljö, etik och utvecklingsarbeten. (sv)
Öppna Sverige
Kampanj som upplyser om offentlighetsprincipen och vänder sig både till medborgare och makthavare. Läs om uppdraget och dess inriktning. (sv)
 

    


Copyright © 1998- Bosnien och Hercegovinas Kvinnoriksförbund i Sverige.
Design by © 1998- Haris Tucakovic, Sweden