Ova stranica je preseljena na novu adresu
http://www.bhkrf.se/bs/o-nama/
 
 
O nama
Bosanskohercegovački savez žena u Švedskoj je dobrovoljna, nepolitička organizacija, koja objedinjava udruženja, sekcije i aktive žena podijeljene u pojedine regije ili tome slične načine organizovanja.

Svako udruženje, sekcija i aktiv u principu je samostalno u svom radu tako što udovoljava zahtjevima i potrebama svoga članstva i ukoliko je to u skladu sa zajednički utvrđenim principima i odredbama Statuta BHSŽ.

Organizovanije djelovanje bosanskohercegovačkih žena u Švedskoj počinje 1995. godine kada je povodom Dana državnosti BiH u Boråsu formiran Aktiv žena ”Žena Bosanka” koji je djelovao pri Savezu bh. udruženja u Švedskoj.

Znatno organizovaniji rad počinje osamostaljivanjem i registracijom BH Saveza žena u Švedskoj – februara 1998. godine.

BH Savez žena ostvaruje danas svoje aktivnosti u pet regija: Istok, Zapad, Jug, Sjever i Centar, bh. distriktu Skaraborg, Danskoj i Norveškoj.

Rad regija koordinira Glavni odbor koji se sastoji od 17 članova: predsjednik, potpredsjednik, kontakt osobe za švedske i bh. organizacije, predstavnik sekretarijata, osam koordinatora iz pet regija, bh. distrikta Skaraborg, Danske i Norveške, predsjednik Nadzorne komisije, predsjednik Odbora za informisanje, predsjednik Odbora za kulturu i predsjednik Odbora za humanitarnu pomoć.

Prema Statutu u Savez žena se mogu uključivati i žene iz drugih skandinavskih zemalja i Bosne i Hercegovine, kao i muškarci i djeca.

U 2006. godini u okviru Saveza žena je bilo angažovano 35 udruženja, sekcija i centara u 72 grada sa 6,174 člana (koji su uplatili članarinu do 12.10.2006.).

Sekretarijat Saveza žena ima svoje prostorije u kojim se vode zajednički poslovi, kompletira dokumentacija i arhiviraju važnija dokumenta. Savez ima svoj pečat, memorandum, članske karte i svu ostalu dokumentaciju potrebnu za uspješan rad.

List ”Žena-Kvinna”
List Žena-Kvinna

List BH Saveza žena u Švedskoj ”Žena-Kvinna” je prvi bosanskohercegovački ženski list pokrenut izvan Bosne i Hercegovine (april 1999.).

Do sada je objavljeno 36 brojeva. U ”Ženi” možete čitati aktuelnosti o ženi i porodici u svijetu, aktivnostima BH Saveza žena u Švedskoj, ljepoti, zdravlju, kulturi itd.

”Žena-Kvinna” izlazi na bosanskom i, dijelom, na švedskom jeziku.

Internet i Intranet

Intranet


Radi što boljeg informisanja svojih članova, Savez žena je odmah po svom osamostaljivanju 1998. godine otvorio svoju kućnu stranicu na internetu.

Stranica pruža informacije o Savezu, Glavnom odboru, kontakt osobama po regijama, aktivnostima i novostima uz korisne linkove.

Posebno detaljno je obrađen dio o aktivnostima, uz tekstove i mnoštvo fotografija. Trenutna veličina sajta je 431,3 Mb sa 6,927 fajlova i 4,463 slike.

Avgusta 2006. smo počeli razvoj lokalnog intraneta.

Fond ”Djeci u BiH”
Posebno ističemo da Savez žena od 1998. godine ima svoj stalni fond za stipendiranje djece i omladine u Bosni i Hercegovini.

Taj fond je osnovan 1998. pod nazivom fond ”Selma Husić” i 1999. prerastao u fond ”Djeci u BiH”.

Do nedavno smo stipendirali 7 studenata, a trenutno 3 studenta i 2 bolesne djevojčice. Mjesečna stipendija iznosi 500 SEK (oko 100 KM).
 
 


    


Copyright © 1998- Bosnien och Hercegovinas Kvinnoriksförbund i Sverige.
Design by © 1998- Haris Tucakovic, Sweden